Steam

PUBG: Warunki świadczenia usługi BATTLEGROUNDS

 

Data wejścia w życie: 12 czerwca 2024 roku.

 

Niniejsze Warunki świadczenia usługi („Warunki”) dotyczą każdej gry PUBG: BATTLEGROUNDS („Gra”).

Gra składa się z oprogramowania gry wideo („Oprogramowanie gry”), powiązanych mediów, każdego oprogramowania związanego z trybem online gry wideo (podlegającego wszelkim dodatkowym warunkom mającym zastosowanie do takiego trybu online), wszystkich materiałów drukowanych, podręczników, wszelkiej dokumentacji internetowej lub elektronicznej oraz wszelkich kopii takiego oprogramowania i materiałów (łącznie „Gra”) opracowanych przez KRAFTON, Inc. („Firma”, „my”, „nasz” lub „nam” itp.) z siedzibą pod adresem 28~35F, 231, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seul, Republika Korei. Firma zapewnia usługi gry, oficjalną witrynę internetową społeczności i inne usługi związane z grą (łącznie „Usługa” lub „Usługi”). 

„Użytkownik”, „Gracz” lub „Ty” oznacza każdą osobę, która korzysta z Gry i/lub Usługi oraz akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków poprzez: (i) instalowanie, kopiowane lub korzystanie z Oprogramowania gry w inny sposób, (ii) korzystania z Gry lub (iii) korzystania z Usług. W zależności od kraju zamieszkania, jeśli Użytkownik ma mniej niż 18 lat i zdecyduje się korzystać z Usługi, możemy poprosić o wyrażenie na to zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika.

ABY MÓC KORZYSTAĆ Z GRY LUB USŁUGI NA OKREŚLONYCH PLATFORMACH LUB URZĄDZENIACH, UŻYTKOWNIK BĘDZIE MUSIAŁ TAKŻE ZAAKCEPTOWAĆ WSZYSTKIE ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO DANEJ GRY I ICH PRZESTRZEGAĆ, W TYM MIĘDZY INNYMI WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PLATFORMY STRONY TRZECIEJ ORAZ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI.

JEŚLI UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZEJ UMOWIE I NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI, powinien wybrać opcję „ZGADZAM SIĘ”, aby zainstalować Grę i potwierdzić zgodę na niniejsze Warunki i Politykę prywatności oraz ich zrozumienie.

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA WARUNKI PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZEJ UMOWIE, powinien wybrać opcję „NIE ZGADZAM SIĘ”, co będzie skutkować nieudzieleniem Licencji (zdefiniowanej poniżej) na Grę przez FIRMĘ i Użytkownikowi nie wolno korzystać z Gry lub Usługi.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ARBITRAŻU, PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ SEKCJI 12, WYMAGAJĄ OD UŻYTKOWNIKA, POZA PRZYPADKAMI, GDZIE JEST TO ZABRONIONE PRZEZ PRAWO I W TAKIM ZAKRESIE, ROZWIĄZYWANIA WSZYSTKICH SPORÓW Z FIRMĄ NA DRODZE ARBITRAŻU INDYWIDUALNEGO. ARBITRAŻ INDYWIDUALNY OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK NIE MA I ZRZEKA SIĘ PRAWA DO ROZSTRZYGANIA SWOICH ROSZCZEŃ PRZEZ SĘDZIEGO LUB ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH ORAZ NIE MOŻE UCZESTNICZYĆ W POZWACH ZBIOROWYCH JAKO SKONSOLIDOWANE CIAŁO LUB REPREZENTOWAĆ WIĘKSZEJ ZBIOROWOŚCI.

 

1. Ograniczona licencja

Firma udziela Użytkownikowi niewyłącznego, w pełni odwołalnego, nieprzenoszalnego, ograniczonego prawa i licencji na Okres obowiązywania licencji na instalację i korzystanie z jednej (1) kopii Gry na jednym (1) urządzeniu w danym momencie wyłącznie na własny użytek („Licencja”). Z zastrzeżeniem sekcji 3(f) (zgoda na przeniesienie konta), Licencja jest nieprzenoszalna. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone na mocy niniejszej Licencji, są niniejszym zastrzeżone przez Firmę i, w stosownych przypadkach, przez jej licencjodawców. Gra jest licencjonowana, a nie sprzedawana. Niniejsza Licencja nie daje żadnego tytułu ani własności do Gry i nie powinna być interpretowana jako sprzedaż lub przeniesienie własności intelektualnej lub innych praw do Gry.

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw Firmy, Licencja pozostaje w mocy tak długo, jak Użytkownik korzysta, działa w Grze lub ją uruchamia („Okres obowiązywania licencji”) lub przez inny okres określony przez Firmę. Licencja zostanie wypowiedziana automatycznie, jeśli Użytkownik nie będzie przestrzegał niniejszych Warunków. W takim przypadku Użytkownik musi odinstalować wszystkie kopie Gry i całe Oprogramowanie gry. Użytkownik może również wypowiedzieć Licencję w dowolnym momencie, odinstalowując Oprogramowanie gry ze swoich urządzeń lub sprzętu komputerowego (w tym wszystkie kopie archiwalne).

 

2. Zmiany, aktualizacje i poprawki

(a) Niniejsze Warunki można znaleźć w dowolnym momencie w oficjalnej witrynie internetowej Firmy.

(b) Firma może zmienić niniejsze Warunki według własnego uznania w dowolnym momencie w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

(c) Wszelkie istotne zmiany niniejszych Warunków zostaną przekazane Użytkownikowi w sposób wybrany przez Firmę według jej własnego uznania. Jeśli Użytkownik nie będzie chciał zaakceptować takich zmian niniejszych Warunków wprowadzonych w przyszłości lub nie będzie ich w stanie dłużej przestrzegać, może je wypowiedzieć zgodnie z poniższą sekcją 10 (Okres obowiązywania i wypowiedzenie). Niemniej jednak Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne odwiedzanie tej witryny internetowej w celu sprawdzania, czy nie pojawiły się zmiany. Dalsze korzystanie z Usług oznacza, że Użytkownik zgadza się na zmiany Warunków i je akceptuje.

(d) Firma może udostępniać aktualizacje, poprawki i inne modyfikacje do Gry, które muszą zostać zainstalowane, aby Użytkownik mógł kontynuować komfortowe prowadzenie rozgrywki lub aby w ogóle był w stanie dalej korzystać z Gry. Firma może zdalnie aktualizować, poprawiać lub modyfikować Grę i uzyskiwać dostęp do Gry znajdującej się na komputerze Użytkownika w tym celu, a Użytkownik niniejszym udziela Firmie prawa do wdrażania i stosowania takich poprawek, aktualizacji i modyfikacji. Wszystkie postanowienia niniejszych Warunków, które odnoszą się do Gry, obejmują również wszystkie takie poprawki, aktualizacje i modyfikacje.

(e) Firma może także ulepszyć, zmienić (w tym między innymi z modelu zapłać, aby grać [„P2P”] na model free to play [„F2P”]) lub zakończyć Grę albo Oprogramowanie gry albo może przestać oferować Grę i/lub Oprogramowanie gry bez powiadomienia Użytkownika. Jeśli Gra stanie się grą typu F2P, użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do gry za darmo, ale wymagane może być korzystanie z waluty G-Coin do zakupu i korzystania z płatnej zawartości w Grze.

(f) Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, wyłączenia, zastąpienia lub usunięcia przedmiotów w grze (np. broni, przedmiotów kosmetycznych, skórek itp.) z dowolnego powodu według własnego uznania, w tym w celu uwzględnienia zmian treści gry lub aby wprowadzić korekty salda.

 

3. Niedozwolone wykorzystanie

Firma udostępnia Użytkownikom Grę i Usługi wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych i rozrywkowych w zakresie określonym w niniejszych Warunkach. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać niniejszych Warunków. Naruszenie któregokolwiek z niniejszych Warunków może skutkować czasowym lub stałym zawieszeniem każdego zarejestrowanego konta Użytkownika utworzonego u nas w związku z Grą i Usługami („Konto”), dostępu do Gry i/lub Usługi, a niektóre przypadki mogą wymagać przeprowadzenia dochodzenia przez Firmę, zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik zgadza się korzystać z Gry i Usług lub dowolnej ich części tylko w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami i NIE BĘDZIE ANI NIE BĘDZIE PRÓBOWAŁ:

(a) Bez pisemnego pozwolenia Firmy używać, reklamować lub wykorzystywać w jakikolwiek sposób Gry lub Usługi (w całości lub części) w celach komercyjnych, w tym między innymi w centrum gier lub w jakiejkolwiek innej lokalizacji.

(b) Używać Gry w połączeniu z nieautoryzowanym oprogramowaniem, usługami lub urządzeniami. Takie użycie może być niezgodne z prawem, unieważniać gwarancję i stanowi naruszenie postanowień niniejszych Warunków.

(c) Korzystać z Gry lub Usługi albo zezwalać na korzystanie z Gry lub Usługi na więcej niż jednym komputerze, urządzeniu przenośnym lub PDA albo podobnym urządzeniu znanym obecnie lub opracowanym w przyszłości, w tym samym czasie bez oddzielnej, dodatkowej licencji uzyskanej od Firmy.

(d) Korzystać z Gry lub Usługi albo zezwalać na korzystanie z Gry lub Usługi w sieci, w porozumieniu z wieloma użytkownikami lub w porozumieniu o dostępie zdalnym, w tym dowolnym użyciu przez Internet, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez Firmę na piśmie.

(e) Sporządzać kopii Gry lub Usługi (w całości lub części), z wyjątkiem możliwości wykonania jednej (1) kopii Gry w celu wykonania kopii zapasowej lub w celach archiwalnych albo wykonania kopii materiałów towarzyszących Grze wyłącznie w celu utworzenia niekomercyjnej kopii zapasowej i w celach informacyjnych.

(f) Sprzedawać, wypożyczać, dzierżawić, licencjonować, rozpowszechniać, przesyłać na dowolny serwer internetowy lub stronę internetową, ani w inny sposób przenosić żadnej części Gry lub Usługi ani jakichkolwiek kopii bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Firmy, której uzyskanie może wymagać uiszczenia opłaty (za Konto i oddzielnie za jakiekolwiek zasoby cyfrowe). 

(g) Stosować technik inżynierii wstecznej, odtwarzać kodu źródłowego, modyfikować, dekompilować, demontować lub tworzyć dzieł pochodnych z Gry lub Usługi (w całości lub w części) ani naruszać żadnego patentu, znaku towarowego, prawa autorskiego lub innych praw własności, z wyjątkiem przypadków, w których obowiązujące prawo wyraźnie na to zezwala. W takim przypadku wszelkie zgodne z prawem modyfikacje, adaptacje, ulepszenia itd. oraz wszelkie prawa autorskie do nich uznaje się za przyznane, należące, nadane i będące wyłączną własnością Firmy i/lub jej licencjodawców (w przypadku każdego utworzenia), a wszystkie autorskie prawa osobiste (obejmujące prawo do bycia uznawanym za autora dzieła i prawo do sprzeciwienia się naruszenia więzi z utworem) do nich uznaje się za uchylone (co oznacza, że Użytkownik nie może egzekwować swoich autorskich praw osobistych).

(h) Usuwać, wyłączać lub obchodzić żadnych zabezpieczeń lub środków technicznych kontrolujących dostęp do Gry lub Usługi.

(i) Przesyłać, modyfikować, udostępniać, wyświetlać lub publikować jakichkolwiek informacji zawierających wirusy lub inny kod komputerowy, pliki albo programy zaprojektowane do zakłócania, niszczenia lub ograniczenia funkcjonalności dowolnego zasobu komputerowego.

(j) Usuwać, modyfikować, niszczyć lub obchodzić jakichkolwiek informacji o własności lub etykiet zawartych na lub w Grze albo Usłudze.

(k) Eksportować lub reeksportować Gry lub Usługi albo dowolnej kopii lub adaptacji Gry lub Usługi z naruszeniem obowiązujących przepisów lub regulacji.

(l) Tworzyć danych lub programów wykonywalnych, które naśladują dane lub funkcje w Grze lub Usłudze.

(m) Kraść i/lub publikować informacji należących do innych (w tym między innymi danych osobowych, danych nieosobowych i informacji dotyczących płatności) bez wymaganej zgody lub licencji.

(n) Podawać się za jakąkolwiek inną osobę, w tym za przedstawiciela Firmy, nasze jednostki powiązane, wyznaczonych partnerów, wyznaczonych przedstawicieli lub pracowników Firmy.

(o) Szkodzić dobremu imieniu Firmy, jednostek powiązanych, dostawców usług, licencjodawców albo reputacji Gry lub Usługi.

(p) Publikować, zamieszczać łączy, reklamować, promować lub przesyłać niczego, co jest niezgodne z prawem, narusza prywatność, grozi, jest szkodliwe, obraźliwe, bluźniercze, napastliwe, niedozwolone, pogardliwe, zniesławiające, wulgarne, seksualnie sugestywne, pornograficzne, pedofilskie, oszczercze, obsceniczne, nienawistne lub obraźliwe pod względem rasowym lub etnicznym albo jest związane z praniem brudnych pieniędzy czy hazardem lub zachęca do takich zachowań.

(q) Czerpać korzyści poprzez wykorzystywanie, oszukiwanie lub wprowadzanie innych w błąd w jakikolwiek sposób (jak zostało to określone według naszego uznania).

(r) Korzystać z Gry lub Usługi (w całości lub części) w sposób, który jest związany z niezgodną z prawem działalnością lub jakimkolwiek działaniem, które negatywnie wpływa na zapewnianie Gry lub Usługi.

(s) Wykorzystywać błędów i usterek wykrytych podczas grania w Grę lub korzystania z Usługi.

(t) Naruszać jakiegokolwiek obowiązującego prawa, zasady lub regulacji w związku z dostępem Użytkownika do Gry lub Usług albo korzystania z nich. 

(u) Uzyskiwać dostępu do Gry lub Usługi albo korzystać z nich w jakimkolwiek celu, który wykracza poza zakres zamierzonego użytkowania Gry lub Usług (według wyłącznego osądu Firmy).

(v) Wykorzystywać, opracowywać, reklamować, sprzedawać lub kupować albo rozpowszechniać jakiegokolwiek nieautoryzowanego programu, w tym programu, który przechwytuje komunikację pomiędzy grą a serwerem gry, jakiegokolwiek nieautoryzowanego programu strony trzeciej lub urządzenia sprzętowego, które mogą wpływać na grę lub normalną rozgrywkę w grze, w tym między innymi myszy, hacków, oszustw, programów pomocniczych, botów, skryptów, trainerów, programów automatyzujących, myszy automatycznych lub myszy z makrami, programów, które gromadzą lub modyfikują dane gry poprzez odczytywanie pamięci gry oraz urządzeń, które obchodzą wprowadzone w grze rozwiązania zapobiegające oszustwom. 

(w) Wyrażać się w sposób pozbawiony szacunku lub używać obraźliwych słów, symboli lub innej komunikacji (określonych przez kontekst i według własnego uznania Firmy) w stosunku do innych ze względu na ich rasę, płeć, narodowość itp.

(x) Tworzyć obraźliwych pseudonimów lub takich, które mogą wywoływać negatywne skojarzenia.

(y) Zabijać sojuszników bez zgody przedmiotowego gracza zespołowego lub podejmować działań, które w inny sposób zakłócają normalną rozgrywkę zespołową.

(z) Celowo łączyć siły pomiędzy graczami lub innymi zespołami w sposób, którego system Firmy nie zakłada w żadnym trybie gry.

(aa) Prześladować innych graczy w kolejnych meczach. 

(ab) Manipulować wynikami Gry w nieuczciwy sposób lub w inny sposób uzyskiwać dostęp lub korzystać z Gry lub Usług w sposób, który skutkuje nieuczciwymi korzyściami lub przeszkodami dla innych graczy, w tym samego siebie.

(ac) Przesyłać, modyfikować, udostępniać, wyświetlać ani publikować żadnych informacji, które są krzywdzące dla osób niepełnoletnich.

Wszelkie działania, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych Warunkach, a które negatywnie wpływają na udostępnianie Gry lub Usługi albo negatywnie wpływają na innych graczy, mogą skutkować ostrzeżeniem i nałożeniem kary, w tym wypowiedzeniem Licencji.

Ponadto Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa, instrukcji bezpieczeństwa, wymaganych aktualizacji oraz wszelkich innych powiadomień zawartych w podręcznikach lub w inny sposób powiązanych z Grą lub Usługą.

 

4. Dostęp do usługi

Co do zasady Usługa jest dostępna 24 godziny na dobę przez cały rok. Jednakże dostępność Usługi zależy od wyłączenia przez Firmę Usługi, w całości lub części, na dowolny okres uznany przez Firmę za odpowiedni do umożliwienia aktualizacji i konserwacji technicznej Usługi albo dla każdego działania, które Firma określa według własnego uznania. Firma może wprowadzić zmiany do Usługi lub ograniczyć dostęp (w tym anulować, wypowiedzieć, zmodyfikować lub zawiesić Konto użytkownika lub Licencję) wszystkim lub określonym Użytkownikom bez powiadomienia. Ponadto usługa może być niedostępna w zależności od położenia geograficznego.

 

5. Własność

Użytkownik zgadza się i potwierdza, że wszystkie prawa, tytuły i udziały, w tym prawa własności intelektualnej w Grze i Usłudze oraz z nimi związane, a także wszystkie ich kopie (w tym między innymi wszelkie dzieła pochodne, tytuły, kod komputerowy, motywy, przedmioty, postacie, nazwy postaci, opowiadania, dialogi, powiedzonka, lokalizacje, koncepcje, dzieła sztuki, grafika, animacja, dźwięki, kompozycje muzyczne, efekty audiowizualne, tekst, komunikaty wyświetlane na ekranie, metody działania, autorskie prawa osobiste, „aplety” włączone do Gry oraz wszelka powiązana dokumentacja) („Własność intelektualna Gry”) są własnością Firmy lub jej licencjodawców. Nie zapewniamy Użytkownikowi żadnych udziałów we Własności intelektualnej Gry. Poza przypadkami wyraźnie zatwierdzonymi przez nas na piśmie, Użytkownikowi nie wolno tworzyć dzieł opartych na Własności intelektualnej Gry ani modyfikować, rozpowszechniać lub przekazywać Własności intelektualnej Gry. Jeśli Użytkownik nie będzie przestrzegał wymagań przedstawionych w tej sekcji, będziemy posiadać wszelkie prawa, tytuły i udziały we wszystkich dziełach stworzonych, zaadaptowanych, rozpowszechnianych lub przekazywanych poprzez Grę lub Usługi albo opcjonalnie posiadać do nich nieograniczoną licencję.

 

6. Treści tworzone przez Gracza

1) Użytkownik może przesyłać treści do Firmy. Każda z treści przesłanych przez Użytkownika do Firmy za pośrednictwem Gry lub Usługi („Treści gracza”) oraz wszystkie prawa własności intelektualnej w Treściach gracza należą do Firmy od momentu ich utworzenia. W zakresie, w jakim Firma z dowolnego powodu nie może posiadać Treści gracza określonych powyżej (na przykład mogą istnieć określone przepisy prawne na terytorium przebywania Użytkownika, które sprawiają, że te prawa nie mogą być automatycznie nadane Firmie) Użytkownik zgadza się, że wszystkie Treści gracza przesyłane przez Użytkownika lub autoryzowane do przesłania są zgodnie z prawem przenoszone i przypisane Firmie razem z wszystkimi prawami własności intelektualnej w Treściach gracza. Jeśli jakichkolwiek Treści gracza nie można zgodnie z prawem przenieść na Firmę, Użytkownik zgadza się, że Firma będzie upoważniona, bezpośrednio lub pośrednio, na całym świecie i na zawsze, do wykorzystywania Treści gracza (w tym do modyfikowania, adaptowania, używania, reprodukowania, licencjonowania, publikowania, nadawania, wykonywania, sprzedawania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych i rozpowszechniania wszystkich Treści gracza w jakimkolwiek celu, komercyjnym lub innym, w każdym formacie istniejącym obecnie i opracowanym w przyszłości) bez rekompensaty ani uznania na rzecz Użytkownika. Użytkownik zrzeka się również wszelkich praw do roszczeń, że jakiekolwiek wykorzystanie przez Firmę jakichkolwiek Treści gracza narusza którekolwiek z praw Użytkownika, w tym między innymi autorskie prawa osobiste, prawa do zachowania prywatności, prawa do reklamy, prawa własności lub inne prawa i/lub prawa do roszczeń do materiału lub pomysłów w nich przedstawionych.

Firma ma prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do Gry i Usługi.

- Wszystkie Treści gracza muszą uznawać i prezentować odpowiednie prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z własności intelektualnej stron trzecich bez odpowiedniej licencji lub pozwolenia jest niedozwolone.

- W żadnej Treści gracza nie mogą się znajdować inne źródła ani reklamy (ani linki prowadzące do nich) zawierające jakiekolwiek hacki, programy wykorzystujące luki, praktyki znane jako „gold farming”, niezgodne z prawem działania, treści, które mogłyby zakłócić globalny rating Gry, jeśli dotyczy, lub jakiekolwiek nieodpowiednie treści określone przez Firmę.

- Firma nie zobowiązuje się do monitorowania lub nadzorowania Treści gracza. Jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których Firma będzie musiała monitorować, zbadać, edytować, zablokować lub usunąć Treści gracza, w całości lub części, wysłane przez lub pojawiające się w Usłudze, na przykład, jeśli Firma uzna, że Treści gracza mogą naruszyć niniejsze Warunki lub w inny sposób spowodować szkodę albo jest to wymagane od nas na mocy obowiązującego prawa.

Tworząc jakiekolwiek Treści gracza w oparciu o lub inspirowane przez Firmę, Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki i Politykę prywatności Firmy. Ponadto Użytkownik zgadza się zwolnić Firmę z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia prawne lub opłaty powstałe w związku z jego Treściami gracza. 

Gra jest chroniona prawem autorskim Republiki Korei, międzynarodowymi traktatami i konwencjami dotyczącymi praw autorskich, prawem zwyczajowym i koreańskimi przepisami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi odnośnymi przepisami. Wszelkie prawa są zastrzeżone na całym świecie. Gra zawiera określone materiały licencjonowane przez Firmę od innych, a Firma i jej licencjodawcy mogą chronić swoje prawa w przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków.

2) Firma posiada prawa własności, prawa licencyjne i wszelkie inne prawa do wszystkich treści związanych z Grą. Użytkownik ma prawo do korzystania z danych w grze (przedmiotów, waluty gry itp.) lub podobnych treści w Grze wyłącznie zgodnie z Warunkami. Jednakże Użytkownik nie posiada praw autorskich ani innych praw do danych posiadanych w grze. Użytkownik nie może przenosić, sprzedawać, przekazywać w postaci darowizny ani podejmować prób wymiany własności wirtualnej poza Grą. Jest to niedozwolone, chyba że Użytkownik uzyska pisemną zgodę Firmy na takie działania.

 

7. Oświadczenia 

Z zastrzeżeniem postanowień poniższej sekcji 9 (Ograniczenie odpowiedzialności) Firma nie ponosi odpowiedzialności za:

(a) jakiekolwiek przerwy w świadczeniu Usługi, korzystaniu z Gry i/lub Usługi ani za zamknięcie konta z winy Użytkownika,

(b) wszelkie działania dostawcy usług telekomunikacyjnych skutkujące zaprzestaniem lub brakiem świadczenia usług telekomunikacyjnych,

(c) wszelkie nieuniknione przyczyny, które spowodowały awarię Usługi, takie jak: konserwacja, wymiana, regularne kontrole, budowa itp., chyba że było to umyślne lub rażące zaniedbanie ze strony Firmy,

(d) wszelkie problemy spowodowane przez urządzenie Użytkownika lub problemy związane ze środowiskiem sieciowym,

(e) informacje, dane, fakty, wiarygodność, dokładność itp. opublikowane lub przekazane przez Użytkownika lub stronę trzecią w Usłudze lub w oficjalnej witrynie internetowej Firmy,

(f) interakcje Użytkownika z innymi Użytkownikami i/lub stronami trzecimi podczas korzystania z Usługi (możemy, według naszego wyłącznego uznania, podjąć próbę mediacji w sporach między Użytkownikami, ale nie jesteśmy zobowiązani do zaangażowania się ani nie ponosimy odpowiedzialności w jakikolwiek sposób w przypadku takich sporów),

(g) nic, co jest odpowiedzialnością strony trzeciej (chyba że podlega ona kierownictwu i kontroli Firmy),

(h) jeśli Użytkownikowi nie uda się osiągnąć spodziewanych rezultatów za pomocą przedmiotów w Grze, Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadną stratę związaną z wyborem lub korzystaniem z Usługi,

(j) utratę przez Użytkownika posiadanych zasobów w Grze (takich jak waluta Gry lub produkty w Grze),

(k) okoliczności, w przypadku zaistnienia których Firma ograniczy Użytkownikom możliwość korzystania z Usługi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i/lub zasadami rządowymi.

 

8. Dodatkowe oświadczenia

Z zastrzeżeniem postanowień poniższej sekcji 9 (Ograniczenie odpowiedzialności) Firma nie składa żadnych obietnic dotyczących korzystania przez Użytkownika z Gry i Usługi. Gra i Usługa są udostępniane w stanie „takie, jakie są” i „takie, jakie są dostępne” bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju (w tym dorozumianej gwarancji przydatności handlowej, nienaruszalności lub przydatności do określonego celu) w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.  Korzystanie z Gry i Usługi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. 

W szczególności Firma nie składa żadnych obietnic w zakresie zapewniania ciągłej, wolnej od błędów, bezpiecznej lub wolnej od wirusów pracy Gry, Usługi lub Konta użytkownika. 

Należy pamiętać, że niektóre jurysdykcje nie zezwalają na powyższe ograniczenia gwarancji, zatem mogą one nie obowiązywać w przypadku każdego Użytkownika. 

 

9. Ograniczenie odpowiedzialności, przejęcie odpowiedzialności

Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadną szkodę lub stratę wyrządzoną Użytkownikowi, jeśli taka szkoda lub strata nie mogła być racjonalnie przewidziana przez Użytkownika lub Firmę, gdy Użytkownik korzysta z Gry lub Usługi, obejmuje to również sytuacje, gdy szkoda lub strata wynikają z naruszenia niniejszych Warunków.

Usługi mogą zostać czasowo zawieszone bez powiadomienia w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy albo z powodów leżących poza racjonalną kontrolą Firmy. Poza wyjątkami przedstawionymi w innych postanowieniach niniejszych Warunków, nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej innej osoby w przypadku, gdy cała Usługa lub jej część jest niedostępna, zostanie wycofana, zmodyfikowana lub zmieniona w jakikolwiek sposób.

Firma nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za:

(a) Jakąkolwiek szkodę lub stratę wyrządzoną Użytkownikowi, jeśli nie zaakceptuje on niniejszych Warunków jako konsument.

(b) Jakąkolwiek awarię, zawieszenie i/lub utratę dostępu do Gry lub Usługi albo dowolnej treści w związku z wystąpieniem lub w wyniku zdarzenia siły wyższej. W niniejszych Warunkach termin zdarzenie „siły wyższej” obejmuje między innymi: strajk, lokaut lub inny spór przemysłowy, katastrofę nuklearną, klęskę żywiołową, wojnę, działalność terrorystyczną, zamieszki, niepokoje społeczne, celowe uszkodzenie, wypełnianie prawa, zarządzenia, regulacji lub poleceń władz, wypadek lub awarię w fabryce albo awarię maszyn, pożar, powódź, burzę, niedotrzymanie zobowiązań przez dostawców oraz zdarzenia poza racjonalną kontrolą i inne działania, wydarzenia, zaniechania lub wypadki.

(c) Wszelkie roszczenia wnoszone wobec Użytkownika przez strony trzecie za wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszych Warunkach.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków:

(a) nie ogranicza praw ustawowych Użytkownika jako konsumenta (w tym prawa do określenia lub otrzymania racjonalnego standardu usług w zakresie mającym zastosowanie w przypadku Użytkownika na mocy odnośnych przepisów prawa),

(b) nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała będące skutkiem naszego zaniedbania lub oszustwa.

Użytkownik zgadza się zrekompensować (termin prawny często stosowany w takiej sytuacji to „zagwarantować rekompensatę”) Firmie, jej partnerom, jednostkom powiązanym, wykonawcom, licencjodawcom, członkom władz Firmy, członkom zarządu, pracownikom oraz bronić, chronić, zabezpieczać i zwolnić Firmę z odpowiedzialności w przypadku wszelkich roszczeń, postępowań sądowych, szkód, strat, zobowiązań i wydatków (w tym honoraria prawników o racjonalnej wysokości) wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z lub w związku z działaniami Użytkownika albo zaniechaniami obejmującymi korzystanie, niewłaściwe korzystanie z Gry lub Usługi i naruszenia niniejszych Warunków przez Użytkownika. Firma zastrzega sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli we wszystkich sprawach związanych z przejęciem odpowiedzialności przez graczy.

 

10. Okres i wypowiedzenie

Niniejsze Warunki obowiązują, o ile nie zostaną wypowiedziane przez Użytkownika lub Firmę. Firma i Użytkownik mogą wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie i z dowolnego powodu bez uprzedniego powiadomienia. Wypowiedzenie przez Firmę wchodzi w życie natychmiast po wypowiedzeniu lub usunięciu Konta użytkownika, co może nastąpić w dowolnym momencie według własnego uznania Firmy. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki, nie korzystając z Gry. W takiej sytuacji Użytkownik musi zaprzestać korzystania z Gry i usunąć Oprogramowanie gry natychmiast po wypowiedzeniu niniejszych Warunków.  W zakresie dozwolonym przez prawo nie mamy obowiązku zwrócić kosztów żadnej waluty Gry lub towarów Gry albo przedmiotów utraconych wskutek takiego wypowiedzenia, dobrowolnie lub pod przymusem, a Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że Firma nie jest odpowiedzialna za zapewnienie zwrotu środków pieniężnych z jakiegokolwiek powodu, nawet jeśli Użytkownik wypowie niniejsze Warunki. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każdy problem, który może się pojawić w wyniku podania przez niego niedokładnych informacji podczas rejestracji Konta. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Firma zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta użytkownika, jeśli podane przez niego informacje są niedokładne lub nieaktualne. Na mocy obowiązujących przepisów prawa Użytkownikowi może przysługiwać ograniczone prawo do anulowania w związku z dowolną zakupioną przez niego treścią cyfrową. 

Sekcje 2 (Zmiany, aktualizacje i poprawki), 3 (Niedozwolone wykorzystanie), 5 (Własność), 6 (Treści tworzone przez Gracza), 7 (Oświadczenia), 8 (Dodatkowe oświadczenia), 9 (Ograniczenie odpowiedzialności, przejęcie odpowiedzialności), 10 (Okres obowiązywania i wypowiedzenie), 12 (Rozpatrywanie skarg i rozwiązywanie sporów), 13 (Niewystarczalność odszkodowania) 14 (Prawo właściwe i spory), 15 (Zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego) 17 (Polityka zwrotu środków pieniężnych) 18 (Inne zasady) i 19 (Różne) będą obowiązywać po wypowiedzeniu niniejszych Warunków.

 

11. Przeniesienie warunków

Przeniesienie Gry może nastąpić tylko zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków.

 

12. Rozpatrywanie skarg i rozwiązywanie sporów

a) Firma informuje Użytkowników w swojej witrynie internetowej o sposobach, w jakie Użytkownicy mogą w dogodny dla siebie sposób przedstawiać swoje opinie lub skargi. Firma działa jako organizacja zajmująca się w rzetelny sposób opiniami i skargami użytkowników. To nie wyłącza prawa Użytkownika do wniesienia jakiegokolwiek roszczenia prawnego lub skargi do organu regulacyjnego poza tym procesem.

b) W przypadku powstania sporu pomiędzy Użytkownikiem a Firmą naszym celem jest zapewnienie neutralnych i racjonalnych pod względem kosztów środków szybkiego rozwiązania sporu. Zgodnie z tymi postanowieniami poza sytuacjami, gdzie jest to zakazane przez prawo i w takim zakresie, korzystając z Gry lub Usług, Użytkownik i Firma zgadzają się rozstrzygać spory na drodze arbitrażu indywidualnego za pośrednictwem wspólnie wybranego arbitra za zgodą Firmy i Użytkownika, jeśli wartość roszczenia jest mniejsza niż równowartość 10 000 USD. ARBITRAŻ INDYWIDUALNY OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK NIE MA I ZRZEKA SIĘ PRAWA DO ROZSTRZYGANIA SWOICH ROSZCZEŃ PRZEZ SĘDZIEGO LUB ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH ORAZ NIE MOŻE UCZESTNICZYĆ W POZWACH ZBIOROWYCH JAKO SKONSOLIDOWANE CIAŁO LUB REPREZENTOWAĆ WIĘKSZEJ ZBIOROWOŚCI. Inne prawa przysługujące Użytkownikowi lub Firmie w sądzie w innym przypadku nie są dostępne lub są ograniczone w postępowaniu arbitrażowym, w tym prawo do ujawnienia dowodów i prawo do odwołania. Wszystkie takie spory są kierowane wyłącznie do jednego wybranego arbitra, uzgodnionego wspólnie przez obie strony, do wydania wiążącej decyzji arbitrażowej zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami. Jeśli powstanie spór pomiędzy Firmą a Użytkownikiem, Firma będzie sumiennie wykazywać środki podjęte wobec Użytkownika, w tym ograniczenia użytkowania, i zastosuje się do każdej decyzji arbitrażowej.

c) Firma może według własnego uznania zadecydować, czy i w jakim zakresie egzekwować dowolne z przysługujących jej praw lub podjąć działania wyszczególnione w niniejszych Warunkach, ale nie ma takiego obowiązku.

 

13. Niewystarczalność odszkodowania

Bez uszczerbku dla żadnych innych praw lub możliwości dochodzenia roszczeń, które mogą przysługiwać Firmie, Użytkownik uznaje i zgadza się, że rekompensata jedynie w postaci odszkodowania nie będzie stanowić wystarczającego zadośćuczynienia za jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków przez Użytkownika, ponieważ Firma może ponieść nieodwracalne straty, jeśli Użytkownik naruszy niniejsze Warunki. Zgodnie z tymi postanowieniami Użytkownik zgadza się, że Firma jest upoważniona do ubiegania się o zadośćuczynienie w formie nakazu sądowego, określonych świadczeń lub dowolnego innego zadośćuczynienia poza innymi rodzajami zadośćuczynienia przysługującymi jej na mocy obowiązującego prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Firma ma prawo do wystąpienia o nakaz sądowy, określonych świadczeń lub dowolnego innego zadośćuczynienia bez konieczności ustanowienia zastawu, innej kaucji lub dowodu poniesienia strat.

 

14. Prawo właściwe i spory

W przypadku powstania sporu pomiędzy Użytkownikiem a Firmą naszym celem jest zapewnienie neutralnych i racjonalnych pod względem kosztów środków szybkiego rozwiązania sporu. Niniejsze Warunki podlegają prawu Republiki Korei i są interpretowane zgodnie z nim. Wszystkie postępowania sądowe związane z niniejszymi Warunkami podlegają jurysdykcji sądów w Korei na mocy odnośnych przepisów, takich jak kodeks postępowania cywilnego. Inne prawa mogą obowiązywać w przypadku korzystania z Gry poza terytorium Republiki Korei. W takim przypadku obowiązujące lokalnie przepisy prawa będą miały wpływ na niniejsze Warunki w zakresie wymaganym przez daną jurysdykcję, a niniejsze Warunki są interpretowane w taki sposób, by ich warunki obowiązywały w największym możliwym zakresie. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich miejscowych przepisów prawa w zakresie ich obowiązywania. 

 

15. Zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego

Użytkownik zgadza się nie brać udziału, ale nie wyłącznie, w postępowaniu zbiorowym lub reprezentacyjnym, w ogólnym postępowaniu prywatnego pełnomocnika lub w arbitrażu zbiorowym związanym z Grą, Usługą lub niniejszymi Warunkami. Użytkownik zgadza się również nie próbować łączyć żadnych działań lub arbitrażu związanych z Grą, Usługą lub niniejszymi Warunkami z innymi działaniami lub arbitrażem bez zgody wszystkich stron niniejszych Warunków oraz wszystkich innych działań lub arbitrażu.

 

16. Informacja o prawach autorskich

Jeśli Użytkownik sądzi, że jakiekolwiek materiały Firmy i/lub z firmowych witryn internetowych naruszają dzieło Użytkownika chronione prawem autorskim zgodnie z prawem autorskim, może przesłać zawiadomienie o naruszeniu prawa autorskiego do wyznaczonego przedstawiciela Firmy, jak określono poniżej. Ponadto, aby powiadomienie stało się skuteczne, Użytkownik musi dołączyć następujące informacje:

(a) dane wystarczające do zidentyfikowania dzieła, które rzekomo zostało naruszone,

(b) Twoje dane kontaktowe, w tym adres i adres e-mail;

(c) oświadczenie, że Użytkownik w dobrej wierze uważa, że sprawa nie dotyczy dzieła autoryzowanego przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo,

(d) oświadczenie, pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń, że informacje w powiadomieniu są dokładne i że Użytkownik jest upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa do dzieła, które rzekomo zostało naruszone,

(e) podpis fizyczny lub elektroniczny Użytkownika.

Dane kontaktowe wyznaczonego przedstawiciela Firmy są następujące:

KRAFTON, Inc.

Attn: Legal Affair Department Agent

28~35F, 231, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seul, Republika Korei 

E-mail: privacy@krafton.com

 

17. Polityka zwrotu środków pieniężnych

Zasadniczo każda sprzedaż płatnych treści jest ostateczna, a zwroty środków pieniężnych są niedozwolone za wyjątkiem gwarancji ustawowych, które są wymagane przez przepisy lub polityki zwrotu środków pieniężnych platform stron trzecich. W przypadku wypowiedzenia spowodowanego naruszeniem przez Użytkownika niniejszych Warunków Użytkownik nie jest upoważniony do żadnego zwrotu środków pieniężnych.

 

18. Inne zasady

a) Firma może stosować Politykę prywatności i inne zasady w celu uwzględnienia określonych szczegółów, które nie są objęte niniejszymi Warunkami, aby chronić interesy Użytkownika oraz utrzymywać porządek w Grze.

b) Akceptując niniejsze Warunki, Użytkownik zgadza się również na przestrzeganie warunków przedstawionych w Zasadach postępowania.

c) Naruszenie Zasad postępowania może skutkować wypowiedzeniem Licencji.

 

19. Różne

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie zmienione tylko w zakresie niezbędnym do uczynienia go wykonalnym, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków lub zawartych w nich Licencji można skontaktować się z Firmą pod adresem 28~35F, 231, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seul, Republika Korei, do wiadomości: Legal Department.

 

 

Niniejsze Warunki świadczenia usługi zostały przetłumaczone na inne języki dla wygody graczy. W przypadku rozbieżności między wersją angielską a innymi wersjami, wersja angielska będzie rozstrzygająca. Jednakże dla graczy z Korei charakter nadrzędny ma koreańska wersja Warunków świadczenia usługi.